Strefa inwestora


Informacja o dematerializacji akcji

W dniu 01 stycznia 2020r. częściowo weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ustawa z dn. 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz.1798) wprowadzająca istone zmiany w funkcjonowaniu m. in. niepublicznych spółek akcyjnych. Z uwagi na stan pandemii, terminy wejścia w życie niektórych zmian zostały przesunięte ustawą z 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-02 (Dz.U. poz.875).


Zasadniczą zmianą jest obowiązkowa demateralizacja akcji od 01 marca 2021r., w efekcie której od dnia 01 marca 2021r. z obrotu wycofane zostały akcje w formie dokumentu papierowego.


Rejestr akcjonariuszy dla Spółki prowadzi IPOPEMA Securities SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737, NIP 527-24-68-122.Wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

Zarząd Spółki informuje, iż aktualnie trwają prace nad właściwymi dokumentami związanymi z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.


Prosimy akcjonariuszy o przesyłanie do Spółki (office@ignibit.com) informacji o numerze rachunku maklerskiego oraz podmiotu go prowadzącego.


Złożenie wniosku na Giełdę Papierów Wartościowych planowane jest na wrzesień 2021.Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd IGNIBIT S.A. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 KSH. zwołuje na dzień 22 września 2021 roku, na godzinę 13.00 w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IGNIBIT S.A. z następującym porządkiem obrad:


 • 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 • 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B, C, D oraz E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszej kontynuacji działalności Spółki.
 • 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.


Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 1 KSH, tj. akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.