Walne zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd IGNIBIT S.A. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h. zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 13.00 w siedzibie spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IGNIBIT S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., tj. akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.


Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej witryny akceptujesz naszą politykę prywatności.
Więcej